Bán bộ chứng từ hàng xuất khẩu

Điều kiện ảnh hưởng đến hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa

Điều kiện ảnh hưởng đến hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa

Điều kiện ảnh hưởng đến hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa

1. Chủ thể của hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng xuất nhập khẩu là các thương nhân có trụ sở thương mại ở những nước khác nhau.…